Terapia Pedagogiczna

Data rozpoczęcia: październik 2021

Cel studiów: uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej w szkołach i innych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dla uczniów z zaburzeniami zachowania, z dziećmi uzdolnionymi, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców itd.

Grupa docelowa: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności pedagogicznych nauczycielskich (z przygotowaniem pedagogicznym).

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)

Ilość godzin – 470 godzin zajęć + 180 godz. praktyk (dla absolwentów pedagogiki specjalnej 120 godz. praktyk)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu

Profesjonalna kadra pedagogiczna

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja: do 20 września 2022 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe logują się nas stronie studiów podyplomowych http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/, a następnie składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):

  1. a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
  2. b) kwestionariusz osobowy,
  3. c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
  4. d) 1 zdjęcie.

Osoby kontaktowe:

mgr Dominika Machnio tel. 609057103, mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska tel. 511 778 162, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.