dr Justyna Modrzejewska

nr pokoju: B116 telefon:  33/8279442 mail:jmodrzejewska@ath.bielsko.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog zdrowia, oligofrenopedagog. Dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna mieści się w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Wśród zainteresowań można wyróżnić cztery podstawowe nurty, którymi są:

  1. Problematyka funkcjonowania zdrowotnego uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz przygotowania merytorycznego w tym zakresie nauczycieli;
  2. Problematyka zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce oraz krajach europejskich;
  3. Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako element składowy stylu życia oraz zachowań sprzyjających zdrowiu;
  4. Problematyka zaburzeń odżywiania dzieci, młodzieży oraz dorosłych w kontekście mechanizmów ich powstawania.

WYKAZ PUBLIKACJI

– Artykuły w zagranicznych czasopismach:

Brytek-Matera, A., Pardini, S., Modrzejewska, J., Modrzejewska, A., Szymańska, P., Czepczor-Bernat, K., & Novara, C. (2021). Orthorexia Nervosa and its association with obsessive–compulsive disorder symptoms: initial cross-cultural comparison between Polish and Italian university students. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 1-15. https://doi.org/10.1007/s40519-021-01228-y. Liczba punktów:70, IF: 3.634.

Modrzejewska A., Czepczor-Bernat K., Modrzejewska J. & Matusik P (2021). Eating Motives and Other Factors Predicting Emotional Overeating during COVID-19 in a Sample of Polish Adults Nutrients, 13, 1658. https://doi.org/10.3390/nu13051658. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/5/1658.

Czepczor-Bernat, K., Swami, V., Modrzejewska, A., & Modrzejewska, J. (2021). COVID-19-Related Stress and Anxiety, Body Mass Index, Eating Disorder Symptomatology, and Body Image in Women from Poland: A Cluster Analysis Approach. Nutrients13(4), 1384. https://doi.org/10.3390/nu13041384.

Brytek-Matera, A., Onieva-Zafra, M. D., Parra-Fernández, M. L., Staniszewska, A., Modrzejewska, J., & Fernández-Martínez, E. (2020). Evaluation of Orthorexia Nervosa and Symptomatology Associated with Eating Disorders among European University Students: A Multicentre Cross-Sectional Study. Nutrients12(12), 3716. https://doi.org/10.3390/nu12123716.

 Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Children’s Problem Behaviors During Free Time as an Incentive for the Increase in Social Risks and Health Risks „Sociology Study” Volume 5, Number 7, July 2015, Serial Number 50, s. 553-561, ISSN 2159-5526) and online ISSN 2159-5534.

– Artykuły w krajowych czasopismach:

Modrzejewska, J., Czepczor-Bernat, K., & Modrzejewska, A. (2020). Kluczowe znaczenie rozumienia zdrowia dla nawyków żywieniowych: porównania międzygrupowe i analiza korelacji wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów tego kierunku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce15(4(58), 135-150. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1558.09.

 Modrzejewska J., Adaptacja pozytywnych międzykulturowych zachowań zdrowotnych wśród uczniów klas I-III w opinii nauczycieli, [w:] „Kultura i Wychowanie”, Półrocznik pedagogiczny, nr 13/2018, s. 157-168, ISSN 2544-9427. (7 pkt).

Modrzejewska J., Grebski W., red. “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, 2018, No. 2(6)/2018, ISSN 2451-3520.

Modrzejewska J., Bezpieczeństwo zdrowotne uczniów w młodszym wieku szkolnym w opinii studentów pedagogiki, [w:] „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, Tom XIV, 2017, s.141-153, ISSN 1731-8440.

 Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Praktyki studenckie w zakresie nauk pedagogicznych w polskiej i angielskiej edukacji akademickiej, [w:] „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, Tom XIV 2017, s. 108-129, ISSN 1731-8440.

 Modrzejewska J., Malec Z.., Wady postawy ciała uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] „Nauczyciel i Szkoła”, 2017/3 No. 63, s. 85-94, ISSN   1426-9899.

 Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Nauczyciel polonijnej edukacji dzieci młodszych, [w:] „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1(96)/2017, s. 22-31, ISSN   1507-6563.

 Modrzejewska J., Bieńkowska I., red. “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, 2016, No. 1(1)/1016, s.145-153, ISSN 2451-3520.

Modrzejewska J., Bieńkowska I., Respect for the dignity of the child in the context of adaptation of immigrant children in Polish schools – preliminary research data [w:] “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, 2016, No. 1(1)/1016, s.145-153, ISSN 2451-3520.

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Cultural and social dignity of immigrant children in Polish school. [w:] “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, No. 2(2)/1016 s.69-77. ISSN 2451-3520

Modrzejewska J. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Social Pathology Among Youth Spay 2015 w Bratysławie [w:] „Konteksty Pedagogiczne”, 2015, nr 2(5), s.189-192, ISNN 2300-6471,

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Wychowawcza rola animatora czasu wolnego dzieci w obszarze społecznym współczesnej turystyki dziecięcej, [w:] E. Golbik-Madej red. „Przegląd Nauk Stosowanych” Nr 6, 2015, s.44-54, ISSN 2353-8899.

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Gdańsku pt. „Drogi rozwoju zawodowego współczesnego nauczyciela jako opiekuna-wychowawcy-edukatora”[w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2015, vol. 36, no. 2, s. 113-119, ISNN 1896-2327,

– Monografie:

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Funkcjonowanie zdrowotne dzieci w młodszym wieku szkolnym Szkolna profilaktyka zdrowotna wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015, ss.154, ISBN 978-83-65182-13-5.

 – Monografie pod redakcją:

Modrzejewska J., Bieńkowska I., (red.) Wielorakie konteksty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016, ss. 189, ISBN  978-83-65432-41-4.

Modrzejewska J., Bieńkowska I., (red.) Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, T.1., Wydawnictwo Scriptum, Kraków, Bielsko-Biała 2017, ss. 192, ISBN 978-83-65432-53-7.

 Modrzejewska J., Bieńkowska I. (red.), Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, T.2, Wydawnictwo Scriptum, Kraków, Bielsko-Biała 2017, ss.197, ISBN 978-83-65432-59-9.

 – Rozdziały w monografiach (wybrane):

Modrzejewska J., Modrzejewska A. (2020). Zachowania zdrowotne nauczycieli oraz przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej jako kompetencja w edukacji W: Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje, red. R. Majzner, Wydawnictwo Adam Marszałek. Liczba punktów:20

Modrzejewska J., Roszkowska A., Walaszek-Latacz J., Ponadczasowe aspekty wychowawcze miłości w teoriach wybitnych pedagogów i psychologów, [w:] red. K. Kamiński, Miłość a pedagogika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 267-279, ISBN 978-83-235-4028.

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Autorytet i rola wychowawców w kształtowaniu prospołecznych postaw dzieci młodszych podczas wakacyjnych wyjazdów zorganizowanych, [w:] M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek red. Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie-budowanie (zaburzanie)- wspieranie, Wydawnictwo Prospekt PR, Olsztyn 2018, s. 323-339, ISBN 978-83-63176-32-7.

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Znaczenie zajęć tanecznych w kontekście zdrowia dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] E. Kochanowska, R. Majzner, E. Zawada red. Edukacyjne konteksty doświadczania sztuki, Wydawnictwo Studio MOT, Kraków 2017, s. 125-137, ISBN 978-83-937992-4-4.

Modrzejewska J., Profilaktyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi na przykładzie zagrożenia otyłością wśród dzieci. [w:] A. Łacina-Łanowski, red. Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej. Wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015. s. 25-41, ISBN 978-83-7405-635-9,

Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Analityczne ujęcie zagadnienia jakości życia w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych młodej populacji. [w:] A. Łacina-Łanowski, red. Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej. Wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015. s. 11-24, ISBN 978-83-7405-635-9,

Modrzejewska J., Edukacja zdrowotna w kształceniu nauczycieli w kontekście potrzeb zmieniającego się świata, [w:] I. Adamek, B. Olszewska, (red.): Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2014, ss. 281-291, ISBN 978-83-62684-64-9,

 Modrzejewska J.: Potrzeba orientacji współczesnego nauczyciela w zakresie wad postawy jako istotnego elementu edukacji zdrowotnej- profilaktyka, diagnoza i terapia zdrowotna dzieci młodszych, [w:] U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner, (red.): Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, ss.181-191, ISBN 978-83-64275-74-6,

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.