dr Justyna Modrzejewska

nr pokoju: B116 telefon:  33/827-9442 mail:jmodrzejewska@ath.bielsko.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog zdrowia, oligofrenopedagog. Współpracuje z EATLab Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi, działającym przy Uniwersytecie Wrocławskim. Dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna mieści się w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Wśród zainteresowań można wyróżnić cztery podstawowe nurty, którymi są:

 1. Problematyka funkcjonowania zdrowotnego uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz przygotowania merytorycznego w tym zakresie nauczycieli;
 2. Problematyka zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce oraz krajach europejskich;
 3. Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako element składowy stylu życia oraz zachowań sprzyjających zdrowiu;
 4. Problematyka zaburzeń odżywiania dzieci, młodzieży oraz dorosłych w kontekście mechanizmów ich powstawania.

WYKAZ PUBLIKACJI  (2007-2020):

– Monografie:

 1. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Funkcjonowanie zdrowotne dzieci w młodszym wieku szkolnym Szkolna profilaktyka zdrowotna wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015, ss.154, ISBN 978-83-65182-13-5.

– Monografie pod redakcją:

 1. Modrzejewska J., Bieńkowska I., (red.) Wielorakie konteksty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016, ss. 189, ISBN 978-83-65432-41-4.
 1. Modrzejewska J., Bieńkowska I., (red.) Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, T.1., Wydawnictwo Scriptum, Kraków, Bielsko-Biała 2017, ss. 192, ISBN 978-83-65432-53-7.
 2. Modrzejewska J., Bieńkowska I. (red.), Profilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, T.2, Wydawnictwo Scriptum, Kraków, Bielsko-Biała 2017, 197, ISBN 978-83-65432-59-9.

 Wybrane artykuły:          

– Rozdziały w monografiach:

 1. Modrzejewska J., Roszkowska A., Walaszek-Latacz J., Ponadczasowe aspekty wychowawcze miłości w teoriach wybitnych pedagogów i psychologów, [w:] red. K. Kamiński, Miłość a pedagogika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 267-279, ISBN 978-83-235-4028.
 2. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Autorytet i rola wychowawców w kształtowaniu prospołecznych postaw dzieci młodszych podczas wakacyjnych wyjazdów zorganizowanych, [w:] M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek red. Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie-budowanie (zaburzanie)- wspieranie, Wydawnictwo Prospekt PR, Olsztyn 2018, s. 323-339, ISBN 978-83-63176-32-7.
 3. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Znaczenie zajęć tanecznych w kontekście zdrowia dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] E. Kochanowska, R. Majzner, E. Zawada red. Edukacyjne konteksty doświadczania sztuki, Wydawnictwo Studio MOT, Kraków 2017, s. 125-137, ISBN 978-83-937992-4-4.
 4. Modrzejewska J., Profilaktyka w walce z chorobami cywilizacyjnymi na przykładzie zagrożenia otyłością wśród dzieci. [w:] A. Łacina-Łanowski, red. Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej. Wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015. s. 25-41, ISBN 978-83-7405-635-9,
 5. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Analityczne ujęcie zagadnienia jakości życia w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych młodej populacji. [w:] A. Łacina-Łanowski, red. Dylematy, zagrożenia i perspektywy współczesnej pedagogiki społecznej. Wybrane problemy i kwestie społeczne w ujęciu podmiotowym. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015. s. 11-24, ISBN 978-83-7405-635-9,
 6. Modrzejewska J., Edukacja zdrowotna w kształceniu nauczycieli w kontekście potrzeb zmieniającego się świata, [w:] I. Adamek, B. Olszewska, (red.): Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2014, ss. 281-291, ISBN 978-83-62684-64-9,
 7. Modrzejewska J.: Potrzeba orientacji współczesnego nauczyciela w zakresie wad postawy jako istotnego elementu edukacji zdrowotnej- profilaktyka, diagnoza i terapia zdrowotna dzieci młodszych, [w:] U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner, (red.): Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, ss.181-191, ISBN 978-83-64275-74-6,

– Artykuły w krajowych czasopismach:

 1. Modrzejewska J., Adaptacja pozytywnych międzykulturowych zachowań zdrowotnych wśród uczniów klas I-III w opinii nauczycieli, [w:] „Kultura i Wychowanie”, Półrocznik pedagogiczny, nr 13/2018, s. 157-168, ISSN 2544-9427. (7 pkt).
 2. Modrzejewska J., Grebski W., red. “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, 2018, No. 2(6)/2018, ISSN 2451-3520.
 3. Modrzejewska J., Bezpieczeństwo zdrowotne uczniów w młodszym wieku szkolnym w opinii studentów pedagogiki, [w:] „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, Tom XIV, 2017, s.141-153, ISSN 1731-8440.
 4. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Praktyki studenckie w zakresie nauk pedagogicznych w polskiej i angielskiej edukacji akademickiej, [w:] „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, Tom XIV 2017, s. 108-129, ISSN 1731-8440.
 5. Modrzejewska J., Malec Z.., Wady postawy ciała uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] „Nauczyciel i Szkoła”, 2017/3 No. 63, s. 85-94, ISSN 1426-9899. (6 pkt.).
 6. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Nauczyciel polonijnej edukacji dzieci młodszych, [w:] „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1(96)/2017, s. 22-31, ISSN 1507-6563. (14pkt.).
 7. Modrzejewska J., Bieńkowska I., red. “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, 2016, No. 1(1)/1016, s.145-153, ISSN 2451-3520.
 8. Modrzejewska J., Bieńkowska I., Respect for the dignity of the child in the context of adaptation of immigrant children in Polish schools – preliminary research data [w:] “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, 2016, No. 1(1)/1016, s.145-153, ISSN 2451-3520.
 9. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Cultural and social dignity of immigrant children in Polish school. [w:] “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, No. 2(2)/1016 s.69-77. ISSN 2451-3520
 10. Modrzejewska J. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Social Pathology Among Youth Spay 2015 w Bratysławie [w:] „Konteksty Pedagogiczne”, 2015, nr 2(5), s.189-192, ISNN 2300-6471,
 11. Modrzejewska J., Walaszek-Latacz J., Wychowawcza rola animatora czasu wolnego dzieci w obszarze społecznym współczesnej turystyki dziecięcej, [w:] E. Golbik-Madej red. „Przegląd Nauk Stosowanych” Nr 6, 2015, s.44-54, ISSN 2353-8899.

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.