dr Agnieszka Roszkowska

numer pokoju B110
telefon 33/827-92-99
mail:aroszkowska@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Psycholog, doktor nauk humanistycznych. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami prowadząc prywatny gabinet psychologiczny. Pracowałam także z uczniami i nauczycielami jako psycholog szkolny W obszarze moich zainteresowań naukowych pozostaje tematyka rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnozy dzieci krzywdzonych (przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną), relacje w rodzinie a także problem agresji i autoagresji dzieci i młodzieży.
Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association of Psychology and Law

Wykaz najważniejszych publikacji:

 1. Roszkowska A., Trepka – Starosta, Kucharewicz J. „Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw.” Przegląd Filozoficzny, PAN Warszawa 2012
 2. Roszkowska A,(2015) Psychologiczne uwarunkowania podatności na sugestię, w: Wojciechowski B. (red) Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań. Wydawnictwo Difin
 3. Roszkowska A., Trepka- Starosta J.,(2015) Proces diagnozowania i model opiniowania dziecka – ofiary przemocy seksualnej., w: Rode D. (red) Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 4. Trepka –Starosta J., Roszkowska A. (2016) Zagrożone rodzicielstwo. Sytuacja ojców starających się o kontakty ze swoimi dziećmi po rozwodzie. W: Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne. Danuta Rode (red) Difin
 5. Trepka –Starosta J., Roszkowska A. (2016) Zagrożone rodzicielstwo. Sytuacja ojców starających się o kontakty ze swoimi dziećmi po rozwodzie. W: Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne. Danuta Rode (red) Difin
 6. Trepka –Starosta J., Roszkowska A. (2016) Psychologiczno – pedagogiczne przesłanki kwalifikowania rodziców adopcyjnych – zasady obowiązujące w procedurach adopcyjnych. W: Czerederecka A (red) Standardy Opiniowania Psychologicznego w sprawach o rodzinnych i opiekuńczych
 7. Roszkowska A, Trepka – Starosta J (2016) On Autism and Some Factors Conditioning the Quality of Life in Families of Autistic Children w: Jurnal of human Dignity and Wellbeing 2(2)/2016
 8. Roszkowska A, Trepka – Starosta J (2017) Sposoby rozumienia zjawiska przemocy przez młodzież wychowywaną w środowisku rodzinnym lub instytucjonalnym z uwzględnieniem postaw rodzicielskich środowiska wychowawczego. . I. Bieńskowska, J.Modrzejewska (red) Psychoprofilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków- Bielsko – Biała (tom1)
 9. Roszkowska A (2017) Psychologiczna analiza sposobów dokonywania samouszkodzeń przez dorastającą młodzież. I. Bieńskowska, J.Modrzejewska (red) Psychoprofilaktyczne aspekty zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków- Bielsko – Biała (tom2)
 10.  Roszkowska Agnieszka (2018) Psychologiczne problemy samotnego rodzicielstwa. W Skibska J., Wojciechowska J. Pedagogika i jej oblicza . Wydawnictwo Naukowe ATH p ISBN 978-83-65182-86-9
 11. Roszkowska Agnieszka (2018) Agresja i autoagresja oraz obraz siebie a relacje rodzinne wśród dorastającej młodzieży – analiza porównawcza w Czasopismo : Organizacja I zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Sląskiej no 123; ISSN 1641-3466
 12. Roszkowska Agnieszka (2019) Own body image and self- aggressive behaviour patterns vs. parential attitudes of guardians of adolescent girls Czasopismo : Organizacja I zarządzanie. Zeszyty Naukowe Polotechniki Slskiej no 141; ISSN 1641-3466
 13. Roszkowska Agnieszka, Wisła Sabina (2019) Kompetencje społeczne a motywacja do nauki uczniów szkół systemowych oraz Montessori- analiza porównawcza w red. Skibska J. Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań Wyd. Impuls Kraków p-ISB 978-83-8095-749-7
 14. Roszkowska Agnieszka, Trepka – Starosta (2020)  Justyna The role of interpersonal communication style in the teacher – student relationship Czasopismo. Konteksty Pedagogiczne1(14) p ISSN 2300-6471
 15. Roszkowska Agnieszka, Modrzejewska Justyna, Walaszek-Latacz Jolanta (2020) Ponadczasowe aspekty wychowawcze miłości w teoriach wybranych pedagogów i psychologów. W red. Kamiński K. Miłość  a pedagogika. Wyd UW ISBS 978-83-235-4028-1
 16. Roszkowska Agnieszka (2020) Trudności diagnostyczne przejawów przemocy seksualnej (tzw syndrom dziecka krzywdzonego wobec normalnej aktywności seksualnej dzieci. Psychologia w Praktyce nr 22 ISSN 2543-6066
 17. Roszkowska Agnieszka (2020) Rola nauczyciela w kształtowaniu własnej skuteczności i motywacji do nauki u adolescentów. W :  red R. Majzner. Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje.  Wydawnictwo Adam Marszałek, p-ISBN: 978-83-8180-380-9 

   

   

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.