mgr Roman Waluś

 

  nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:rwalus@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Asystent naukowo-dydaktyczny. Magister prawa karnego. Doktorant Wydziału Pedagogiki Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych koncentruje wokół tematyki związanej z szeroko rozumianą problematyką patologii społecznych (przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień patologii narkomanii i roli nauczyciela w profilaktyce i podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia uczniów substancjami psychoaktywnymi), resocjalizacją nieletnich, postępowaniem prawnym wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz pedagogiką społeczną (zagadnienia przestępczości nieletnich, dysfunkcjonalności rodziny, wpływu środowiska na  występowanie zachowań destrukcyjnych i ryzykownych wśród dzieci i młodzieży).

W publikacjach porusza kwestie zachowań destrukcyjnych, ryzykownych i  przestępczych jakie występują wśród nieletnich, wskazuje na kierunki postępowania przy stosowaniu określonych prawem środków wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych. Odnosi się do zagadnień szeroko rozumianych uzależnień i ich wpływu na rozwój i funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Nawiązuje również do roli nauczyciela w profilaktyce i podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia uczniów substancjami psychoaktywnymi.

Wybrane publikacje:

Instrumenty prawne stosowane w przypadkach przestępczości nieletnich. [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 2015, ISSN 1803-5663.

Przestrzeń życia współczesnego dziecka/ucznia. Szanse i zagrożenia, [w:] E. Kochanowska, J. Skibska (red.) Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy, poszukiwania, inspiracje. Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, ISBN 978-83-63713-62-1, Bielsko-Biała 2013.

Zagrożenie narkomanią wśród młodzieży szkolnej na terenie Bielska-Białej, [w:] A. Osierda (red.) Bezpieczeństwo lokalne – Zagrożenia, integracja, strategia działania, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, ISBN 978-83-60430-12-5 Bielsko-Biała 2008

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.