Czasopismo

Konteksty Pedagogiczne

www.kontekstypedagogiczne.pl

„Konteksty Pedagogiczne” to czasopismo naukowe – półrocznik, które w całości będzie poświęcone problemom współczesnej edukacji. Tytuł czasopisma wyznacza płaszczyznę konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania, rozumienia i badania złożonej rzeczywistości edukacyjnej; płaszczyznę interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych. Konteksty stanowią w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz prezentacji wyników i wniosków z badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Tytuł czasopisma podkreśla złożoność i wieloaspektowość poruszanej w czasopiśmie problematyki pedagogicz¬nej i jej kontekstów. W założeniu ma umożliwić i pobudzić do dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, ma podejmować problematykę bliską nie tylko naukowcom i badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i specjalistom oraz terapeutom pracującym w różnych ośrodkach. Mamy nadzieję, że szczególnym adresatem czasopisma będą również rodzice, którzy znajdą w nim odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Zależy nam, by czasopismo stało się przestrzenią, która umożliwi przegląd literatury z kręgu zagadnień wyłonionych przez redaktorów oraz będzie przedstawiać doniesienia z najnowszych badań, a także sprzyjać wymianie doświadczeń i poglądów, co z kolei pozwoli na podejmowanie dialogu i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

Możliwość publikowania tekstów autorów reprezentujących różne dziedziny i subdyscypliny pedagogiczne zapewni przedsięwzięciu transdyscyplinarny, wielowymiarowy charakter, co z kolei bezpośrednio przełoży się na prezentację szerokiego spektrum podejmowanych rozważań, mających na uwadze potrzeby współczesnego społeczeństwa, zarówno z punktu widzenia dziecka, jak i osoby dorosłej.
Formuła czasopisma została podzielona na trzy zasadnicze części, pierwsza z nich to prace poglądowe, analizujące literaturę przedmiotu. Prace prezentowane w tej części dotykają różnorodnych aspektów związanych ze współczesną myślą pedagogiczną. Druga część to prezentacja oryginalnych prac z różnych dziedzin pedagogiki – od pedagogiki małego dziecka po problematykę geragogiki. Trzecia część to doniesienia dotyczące praktycznych kwestii poruszanych zagadnień. Prezentowane w tej części artykuły będą miały przede wszystkim walor dydaktyczny i metodyczny. Każdy numer „Kontekstów Pedagogicznych” będzie numerem tematycznym.
Mamy nadzieję, że każdy opublikowany tom będzie źródłem refleksji naukowej i swojego rodzaju wskazaniem dla praktyki pedagogicznej – nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.
Zespół Redakcyjny Kontekstów Pedagogicznych ma charakter międzyuczelniany, co podkreśla jego otwartość i ogólnopolski wymiar podjętej inicjatywy. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możliwe było wydanie pierwszego numeru czasopisma. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Rady Naukowej czasopisma.
Jako redaktorzy mamy nadzieję, że zarówno proponowana formuła, jak i profil czasopisma zyskają sobie grupę stałych czytelników. Już teraz zapraszamy do współpracy i publikowania swoich prac na łamach naszego czasopisma.

Zespół Redakcyjny

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.