dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH

nr pokoju: B123
telefon: 33/827-92-99
e-mail: ssztobrn@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, kontynuator pedagogiki filozoficznej w nurcie Hessenowskiego neokantyzmu. Zainteresowania naukowe są zogniskowane wokół pedagogiki historycznej i filozoficznej oraz metodologii badań w zakresie historiografii edukacyjnej. W latach 2005-2013 kierownik Zakładu Pedagogiki Filozoficznej UŁ, a w latach 2008-2013 kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ. W latach 2010-2014 prorektor, a następnie rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Założyciel i prezes -od 2006 roku – Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, współzałożyciel i wiceprezes Central European Philosophy of Education Society (CEUPES ) z siedzibą w Pradze, członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Historii Edukacji, członek Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Autor i współredaktor 19 książek oraz ok. 180 artykułów publikowanych w kraju i za granicą, w tym publikacji elektronicznych. W latach 2004-2007 redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Alternatywna”. Od 2006 r. redaktor naczelny rocznika elektronicznego „Pedagogika Filozoficzna on-line” oraz serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika Filozoficzna”. W latach 2011-2014 redaktor naczelny półrocznika elektronicznego „Kultura i Wychowanie”. Od 2011 r. członek zarządu redakcji czasopisma elektronicznego „Paidagogos” (Czechy), a od 2012 r. członek rady naukowej czasopisma „Filosofija Oswity” (Ukraina). Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Wybrane publikacje:

Sztobryn S., Miczka-Pajestka M., Wokół filozofii wychowania. Studia i szkice, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2020

Sztobryn S., Dworakowska K., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 8, Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

Sztobryn S. red., Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, Łodź 2019

Sztobryn S., Stępkowski D., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 7, Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, Łodź 2017

Sztobryn S., Kamiński K., Seria: Rzeczywistość edukacyjna t. 3, Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”Łódź 2016

 

 

Sztobryn S., Pojęcie duchowości w tradycji polskiej, świeckiej myśli pedagogicznej, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2021, nr 1

Sztobryn S., W poszukiwaniu pansofii Komeńskiego w badaniach polskich uczonych; wersja ang.: In search of Comenius’ pansophism in the research endevours of Polish scholars, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne”; Seria Pedagogika 2020

Sztobryn S., Wolność wobec tolerancji. Tolerancja wobec wolności [w:] red. M. Zalewska-Pawlak, A. Sieczych, Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu, Łódź 2020

Sztobryn S., Projekt antropagogii. Przesłanki filozofii wychowania Kotarbińskiego, [w:] S. Sztobryn, K. Dworakowska red., Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 8, Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

Sztobryn S., Twórcy pedagogiki filozoficznej okresu II RP i PRL. Wstęp do biodoksografii, [w:] S. Sztobryn, M. Miczka-Pajestka red., Wokół filozofii wychowania. Studia i szkice, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2020

Sztobryn S., Edukacja jako dobro, [w:] K. Wrońska red., Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019

Sztobryn S., Polska recepcja filozofii wychowania Bronisława Trentowskiego w ostatnim półwieczu, [w:] S. Sztobryn red., Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. W 150-lecie śmierci Filozofa, Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej „Chowanna”, 2019 Łódź 2019

Sztobryn S., Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych, [w:] B. Sitarska red., W stronę komeniologii jako nauki. Dyskusje – polemiki – dylematy,  Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria Pedagogika, t. 6, Siedlce 2019

Sztobryn S., Od podziwu po rozczarowanie – 40 lat doświadczeń, [w:] A. Żywczok, M. Kitlińska-Król red., Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm, Katowice 2019

Sztobryn S., Pedagogika historyczna i filozoficzna w Polsce. Wizja rozwoju badań, „Paideia” 2019, nr 1

Sztobryn S., Znaczenie i obecność myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego w prądach i kierunkach pedagogiki Nowego Wychowania, [w:] B. Sitarska red., Jan Amos Komeński w epoce współczesności. Odczytania -kontynuacje -krytyka, Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria Pedagogika, t. 5, Siedlce 2018

Sztobryn S., Filozofia wychowania Janusza Gniteckiego. Projekt ambiwalencji zrównoważonej, „Kultura i Wychowanie” 2018, nr 13

Sztobryn S., Czas historii – czas życia – czas marzeń, polisemiczny walor pojęcia, [w:] E. Dubas, A. Gutowska red., Czas i miejsce w biografii. Aspekty edukacyjne, Łódź 2017

Sztobryn S., Pochwała indywidualizmu w pluralistycznej kulturze, [w:] M. Zalewska-Pawlak, M. Sasin red., Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

Sztobryn S., Постійність помилок і мінливість долі. Чи вчимося ми на помилках? „Філософія освіти”. Philosophy of Education. 2017. №2 (21)

Sztobryn S., Wiktor Wąsik jako historyk filozofii wychowania, [w:] S. Sztobryn, D. Stępkowski red., Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”, Łodź 2017

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.