dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH – Dyrektor Instytutu

nr pokoju: B116
telefon:  33/827-94-22
mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki. Dyscyplina naukowa: dydaktyka ogólna, pedeutologia, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia pedagogiczna. Centralną oś zainteresowań badawczych oraz opracowań teoretycznych stanowią następujące problemy: komunikacja w procesach dydaktycznych, związki pomiędzy wiedzą szkolną a doświadczeniami i wiedzą pozaszkolną dziecka,  intelektualne narzędzia pracy nauczyciela i ucznia w edukacji wczesnoszkolnej a zwłaszcza  problematyka zadań dydaktycznych w postaci pytań i poleceń, kształcenie i kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji. W publikacjach opartych na badaniach zajmuje się także problematyką funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole, ich diagnoza i pracą terapeutyczną.

Wybrane publikacje:

 Kochanowska E., Edukacja elementarna jako przestrzeń (nie)doświadczania praktyk demokratycznych przez dziecko, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2019, nr 1.

 Kochanowska E., Uczenie się we współpracy w klasie – (nie)możliwe obszary działań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej [w:] Horyzonty dziecięcych znaczeń: granice- rozpoznania-perspektywy, red. M. Wiśniewska-Kin, J. Bonar, A. Buła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

 Kochanowska E., Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.

 Kochanowska E., Paradigms of child education in the awareness of early education teachers: practical implications, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2018, nr 17.

 Kochanowska E., Szkoła jako wspólnota twórczego myślenia i działania – realność czy utopia?, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2018, vol. 37,  nr 4.

 Kochanowska E., Doświadczenia wizualno-medialne dziecka w młodym wieku szkolnym jako przestrzeń działań edukacyjnych, „Transformacje” 2017, vol. ½.

 Kochanowska E., Majzner R. (red.): Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki, Studio MOT, Krakow 2017.

Kochanowska E., Poczucie partycypacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmianach edukacyjnych: raport z badań, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2017, vol. 12,no.

Kochanowska E., Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego. Program adaptacyjno-socjoterapeutyczny „Moja szkoła-mój drugi dom, Wyd. Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012.

Kochanowska E., Struktura i funkcje zadań typu dlaczego w edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2007.

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.