dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH

numer pokoju: B116
telefon: 33/827-94-22
mail: rmajzner@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w specjalności wokalistyka, muzyk – tenor, pedagog; dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; szczególne miejsce w jego dorobku artystycznym zajmuje wykonawstwo pieśni zarówno z okresu romantyzmu jak i późniejszych epok do współczesności włącznie; solista Opery Wrocławskiej. Do swoich największych osiągnięć płytowych zalicza nagranie Króla Rogera Karola Szymanowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskiego oraz udział w produkcji tejże opery w Operze Bastii w Paryżu.
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją muzyczną małego dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy muzyki oddziałujące zarówno na procesy poznawcze, jak i na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym, a także rola i miejsce muzykoterapii oraz logorytmiki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacjach zajmuje się czynnikami warunkującymi efektywność i jakość pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem emisji głosu oraz kultury żywego słowa. Przedstawia i charakteryzuje wychowanie muzyczne jako predyktor wrażliwości muzycznej oraz aspekt kształcenia językowego małego dziecka.

Wybrane publikacje:

Majzner R., (U)słyszeć muzykę. Doświadczanie muzyki klasycznej przez dziecko, [w:] (Z)rozumieć świat dziecka. Od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia, red. E. Kochanowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2021

Majzner R., (red.) Nauczyciel we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Diagnozy, poszukiwania, inspiracje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020

Majzner R., Odżywianie a emisja głosu mówionego i śpiewanego nauczycieli wczesnej edukacji, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2020, vol. 15, no. 4(58)

Majzner R., Przeżycie estetyczne jako warunek nadawania znaczeń muzyce kompozytorów młodopolskich przez dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2020, no.9 (594)

Majzner R., Muzyka Karola Szymanowskiego w percepcji i działaniach twórczych dzieci na etapie wczesnej edukacji, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2019, vol. 38, no. 1

Majzner R., Inteligencja muzyczna kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2019 : Rok LIX, no. 2​

 Majzner R., Inteligencja muzyczna kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2019, nr 2.

Majzner R., The educational potential of the impact of music on integrated teaching, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika” 2019, nr 19.

Majzner R., Muzyka wokalna Karola Szymanowskiego w kontekście kształcenia wokalnego na poziomie średnim i wyższym, [w:] Pedagogika i jej oblicza, red. Skibska. Skibska, J. Wojciechowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018.

Majzner R., (red.), Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia, (współredakcja:E. Kochanowska) Studio MOT, Kraków 2018.

Majzner R., Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Dziecko w sytuacjach uczenia się. Codzienność poznawania świata i siebie, red. J. Malinowska, E. Jezierska-Wiejak, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

Majzner R., (red.), Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki, (współredakcja: E. Kochanowska, E. Zawada) Studio MOT, Kraków 2017.

Majzner R., Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich – kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika” 2018, nr 16.

Majzner R., (red.), Muzyka w przestrzeni edukacyjnej. Wzywania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2015.

Majzner R., Rola Czechowickiego Teatru Muzycznego „Movimento” w Czechowicach-Dziedzicach w rozwijaniu zainteresowań muzyczno-teatralnych dzieci i młodzieży, [w:]   Edukacja małego dziecka. Praca zbiorowa. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji, red. E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowskiej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn-Kraków 2015.

Majzner R., (red.), Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. (współredakcja: U. Szuścik, E. Kochanowska). Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.