dr Agnieszka Przybyła-Dumin

numer pokoju: B 116
telefon: 33 82 79 442
mail: tenar8@tlen.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: folklorystyka, etnografia, kulturoznawstwo.
Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują różnorodne zjawiska kultury tradycyjnej i współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru, a w nim opowieści, jako znaczącego czynnika zdradzającego wizję świata i człowieka danej kultury, stanowiących reakcję na trudne doświadczenia, wreszcie będących nieodłącznym elementem procesu enkulturacji, socjalizacji czy wychowania. Część kultury symbolicznej określana mianem folkloru jest niezwykle czułym barometrem nastrojów społecznych. Każda niepokojąca kwestia – nowy przedmiot, znacząca zmiana czy wyjątkowe zdarzenie – musi zostać zanalizowana, przedyskutowana i „oswojona”. Każda istotna norma także znajduje swą fabularną wykładnię.
Badaniom podlega przede wszystkim sześć gatunków prozy folklorystycznej: bajka ludowa, legenda, anegdota, podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna, a ponadto folklor dziecięcy i młodzieżowy. Jednym z założeń badawczych jest także archiwizacja kultywowanych i zanikających form wierzeniowych, obrzędowych i narracyjnych na terenie Czechowic-Dziedzic i okolic. Ponadto zajmuje Ją problematyka odbioru i rozumienia „Innego-Obcego” oraz analiza biologicznych i społeczno-kulturowych aspektów ludzkiego funkcjonowania.

Wybrane publikacje:

 1. Przybyła-Dumin A., oprac.: Świat naszych przodków. Tradycje wiosennego cyklu obrzędowego. Miejski Dom Kultury, Czechowice-Dziedzice 2014, ss. 640+8, ISBN 978-83-929546-1-3;
 2. Przybyła-Dumin A.: Modyfikacja znaczeń we współczesnych adaptacjach klasycznych bajek ludowych. W kontekście wychowania. „Konteksty Pedagogiczne” 2014, nr 1 (2), s. 53-65, ISSN 2300-6471;
 3. Przybyła-Dumin A.: „Inny-Obcy” w literaturze dla dzieci. Wybrane aspekty. [w:] B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (przy współpracy A. Zok-Smoły), red.: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 27-38, ISBN 978-83-226-2211-7;
 4. Przybyła-Dumin A.: Dowcip o tematyce makabrycznej jako przykład przemian folkloru słownego młodzieży gimnazjalnej i licealnej. [w:] T. Bielak, R. Pysz, red.: Dostrzec różnicę, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 144-155, ISBN 978-83-63713-79-9;
 5. Przybyła-Dumin A.: Uwaga! Nowość! Rzecz o tradycyjnych i współczesnych sposobach ostrzegania przed niebezpieczeństwem, czyli o społeczno-psychologicznym znaczeniu folkloru. [w:] R. Mielczarek, M. Skorzycki, A. Sołtys, B. Sułkowski, red.: Kultura codzienności, codzienność w kulturze. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014, s. 27-41, ISBN 978-83-62916-86-3;
 6. Przybyła-Dumin A.: Gry i zabawy wiejskie we wspomnieniach mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. [w:] B. Walęciuk-Dejneka, R. Polak, red.: Sport w kulturze. Stowarzyszenie TutajTeraz, Siedlce 2014, s. 99-113, ISBN 978-83-6330713-25-7;
 7. Przybyła-Dumin A.: Czas obrzędu, obyczaju, opowieści. [w:] J. Pacuła, red.: Pętla czasu. Język i kultura. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 61-71, ISBN 978-83-63713-83-6;
 8. Przybyła-Dumin A.: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec założeń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. [w:] U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner, red.: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2014, s. 255-264, ISBN978-83-64275-74-6;
 9. Przybyła-Dumin A.: Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na podstawie badań terenowych. Monografia. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Chorzów-Katowice 2013, ss. 326, ISBN 978-83-7164-760-4;
 10. Przybyła-Dumin A.: Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legenda, anegdota, Materiały. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Chorzów-Katowice 2013, ss. 338, ISBN 978-83-7164-758-1;
 11. Przybyła-Dumin A.: Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Podanie, opowieść wspomnieniowa, legenda współczesna. Materiały. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Chorzów-Katowice 2013, ss. 395, ISBN 978-83-7164-759-8;
 12. Przybyła-Dumin A.: Spiski, przepowiednie i opowieści. O reakcjach na niewiadome i niezrozumiałe oraz gatunkach folkloru je wyrażających. „Transformacje” 2013, nr 1-2 (76-77), s. 439-459, ISSN 1230-0292;
 13. Przybyła-Dumin A.: Znaczenie edukacji regionalnej w perspektywie badań transmisji międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej u progu XXI wieku. [w:] M. Walachowska, A. Zduniak, red.: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 11-18, ISBN 978-83-61304-59-3;
 14. Przybyła-Dumin A.: Relacja: nauczyciel – uczeń na podstawie analizy wybranych wpisów portalu demotywatory.pl. [w:] E. Kochanowska, J. Skibska, red.: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności – dylematy, poszukiwania i inspiracje. Wydawnictwa Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013, s. 73-87, ISBN 978-83-63713-62-1;
 15. Przybyła-Dumin A.: U źródeł skandalu – plotka i sensacja. Z punktu widzenia folklorysty. [w:] B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska (red.): Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, s. 29-40, ISBN: 978-83-7181-757-1;
 16. Przybyła-Dumin A.: Wierzenia i praktyki magiczne. Geneza, formy, społeczny wymiar zjawiska. [w:] A. Przybyła-Dumin, oprac.: Świat naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu obrzędowego. Miejski Dom Kultury, Czechowice-Dziedzice 2012, s. 19-51, ISBN 978-83-929546-8-2;
 17. Przybyła-Dumin A.: Wielokulturowość, odmienność i zróżnicowanie społeczne w treściach rodem z folkloru. Wybrane aspekty. [w:] N. Starnik, A. Zduniak, red.: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 411-426, ISBN 978-83-61304-52-4;
 18. Przybyła-Dumin A.: Tekst folkloru w sieci mediów. Wybrane aspekty. [w:] L. W. Zacher, red.: Wirtualizacja problemy wyzwania skutki. Poltext sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 391-409, ISBN 978-83-7561-296-7;
 19. Przybyła-Dumin A.: Proza folklorystyczna u progi XXI wieku na podstawie badań terenowych. Monografia. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Chorzów-Katowice 2012, ss. 309, ISBN 978-83-7164-760-4;
 20. Przybyła-Dumin A., oprac.: Świat naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu obrzędowego. Miejski Dom Kultury, Czechowice-Dziedzice 2012, ss. 356+12, ISBN 978-83-929546-8-2;
 21. Przybyła-Dumin A.: Transformacje medialne folkloru. W kontekście folklorystycznego obrazu katastrofy smoleńskiej. „Transformacje” 2010, nr 1-2 (64-65), s. 373-383, ISSN 1230-0292;
 22. Przybyła-Dumin A., oprac.: Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego. Miejski Dom Kultury, Czechowice-Dziedzice 2009, ss. 221, ISBN 978-83-929546-0-6;
 23. Przybyła-Dumin A.: Folklorystyczne opowiadanie świata jako istotny składnik kulturowego wychowania człowieka. [w:] D. Czubala, M. Miczka-Pajestka, red.: Tradycja a współczesność. Folklor – Język – Kultura. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 235-244, ISBN 978-83-60714-72-0;
 24. Przybyła-Dumin A.: Kultura i folklor. Podstawowe pojęcia studiów kulturowych. [w:] A. Przybyła-Dumin, oprac.: Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego. Miejski Dom Kultury, Czechowice-Dziedzice 2009, s. 17-36, ISBN 978-83-929546-0-6;
 25. Przybyła-Dumin A.: Lecznictwo i wierzenia magiczne. [w:] B. Bazielich, red.: Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie, Wrocław-Katowice 2009, s. 205-215. ISBN 978-83-87266-08-0, 978-83-60353-85-1;
 26. Przybyła-Dumin A.: Folklor i jego walory wychowawcze. [w:] D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk, red.: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2006, s. 179-186, ISBN 83-89086-49-2;
 27. Przybyła-Dumin A.: Podanie i legenda. Ludowy obraz świata i człowieka. Progres, Sosnowiec 2005, ss. 199, ISBN 83-87543-47-0;
 28. Przybyła-Dumin A.: Bajki ludowe z Zagłębia Dąbrowskiego. Studium i materiały. Progres, Sosnowiec 2004, ss. 232, ISBN 83-87543-76-4;
 29. Przybyła-Dumin A.: Legenda współczesna. Z repertuaru jednego narratora. „Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny” nr 5/6, Katowice 2003, s. 17-26. ISBN83-914309-1-X;

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.