mgr Joanna Lorenc

numer pokoju: B 116
telefon: 33 82 79 442
mail: jlorenc@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Magister pedagogiki. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych koncentruje wokół tematyki związanej z pedagogiką społeczną, pedagogiką rodziny – współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze, przemiany jej funkcji, pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, współczesnymi nurtami wychowania – pedagogiką personalistyczną, etyką pedagogiczną –etyczną perspektywą działań pedagogów, pracowników socjalnych.
W publikacjach porusza zagadnienia sytuacji współczesnej rodziny, jej przemian i zagrożeń oraz form pomocy; podmiotowości ucznia i nauczyciela; udziału rodziny i szkoły w procesie wychowanie; etycznych podstaw działalności wychowawczej; przeciwdziałania marginalizacji społecznej.
Zadania badawcze realizowane w Katedrze Pedagogiki są także związane z realizacją Interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego: Etos nauczyciela w perspektywie przemian ponowoczesnych.  Nauczyciel wobec wyzwań ponowoczesności.

Wybrane publikacje:

Lorenc J.: Zmiana społeczna a edukacja [w:] A. Kamińska-Młek, P. Oleśniewicz, red.: Edukacja jutra: oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Lorenc J.: Partycypacja rodziców w edukacji dziecka na etapie wczesnej edukacji – perspektywa teoretyczna [w:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red.: Edukacja jutra: unowocześnianie procesów wychowania i kształcenia na różnych szczeblach edukacji szkolnej, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Lorenc J., Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika” 2018, nr 16.

Lorenc J., Miczka-Pajestka M., Obecność – działanie – realność. Kilka uwag o doświadczaniu teatru w kontekście uczenia się i nauczania [w:] Sztuka jako wartość w edukacji i przestrzeni życia, red. E. Kochanowska, R. Majzner, Studio MOT, Kraków 2018.

Lorenc J., Prawda a dialog wychowawczy: wybrane aspekty [w:] Pravda. Teoretické a praktické kontexty, eds.: Sabína Gáliková Tolnaiová, Ondrej Marchevský, Dušan Špirko, Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, Bratislava 2018.

Lorenc J., Miczka-Pajestka M., Man facing multiplicity and diversity and responsibility and relationality in the postmodern education, „Transformacje” 2017, nr 3-4 (94-95).

Lorenc J., Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika” 2015, nr 10.

Lorenc J., Miejsce pseudowychowania w działalności wychowawczej [w:] Edukacja jutra: aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015.

 Lorenc J., Uniwersytety Trzeciego Wieku drogą aktywizacji osób starszych [w:] Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa, red. M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Lorenc J., Edukacja całożyciowa wobec wyzwań współczesnego świata [w:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne: wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014.

Lorenc J., Nauczyciel w kontekście współczesnych wyzwań [w:] Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych: współczesne wyzwania, red. U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014.

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.