dr Anna Borzęcka

  nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki. Nauczyciel i rewalidator w szkole specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły specjalnej, pracy z małym dzieckiem z dysfunkcjami, które potrzebuje pomocy z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wykorzystanie różnych metod w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W publikacjach zajmuje się problematyką funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozowania pedagogicznego oraz możliwościami wspierania ich rozwoju poprzez podejmowanie nowatorskich działań edukacyjno-terapeutycznych.

 

Wybrane publikacje:

 1. Borzęcka A.: Terapia dźwiękiem według metody Petera Hessa w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – teoria i praktyka. [w]: R. Majzner, red.: Muzyka w przestrzeni edukacyjnej – wyzwania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2015, s. 197-212, ISBN 978-83-65182-07-04.
 2. Borzęcka A.: Terapia dźwiękiem według metody Petera Hessa w pracy z dzieckiem niedosłyszącym – teoria i praktyka. [w]: J. Skibska, red.: Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 151-164, ISBN 978-83-64275-73-9.
 3. Borzęcka A.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. [w]: J. Skibska (red,): Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH Bielsko-Biała, Kraków 2014, s. 183-198, ISBN 978-83-62292-91-2, ISBN 978-83-64275-18-0.
 4. Borzęcka: Problemy zdrowotne dziecka z autyzmem. [w]: Konteksty Pedagogiczne Spektrum autyzmu nr 1/2013. Bielsko-Biała 2013, s. 69-77, ISSN: 2300-6471.
 5. Borzęcka A.: Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem a konstruowanie indywidualnego programu edukacyjnego. [w]: A. Stankowski: Pedagogické aspekty diagnostyki a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedogogiky. Verbum, Ružomberok 2011, s. 15-24, ISBN 978-80-8084-797-5.
 6. Borzęcka A.: Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole specjalnej. [w]: Z. Gajdzica i M. Bełza (red.): Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 99-107, ISBN 978-83-61991-53-3.
 7. Borzęcka A.: Wsparcie dziecka z autyzmem w środowisku rodzinnym i szkolnym. [w]: A. Stankowski i K. Moczia: Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia. Katowice 2010, s. 112-120, ISBN 978-83-87819-95-8.
 8. Borzęcka A.: Twórczość artystyczna uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w]: A. Stankowski: Antropotechnika-Kulturotechnika-Socjotechnika w pedagogice specjalnej. I. Tom. Ružomberok 2010, s. 297-304, ISBN 978-80-8084-598-8.
 9. Borzęcka A.: Funkcjonowanie dziecka z zespołem Downa w grupie przedszkolnej. [w]: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.): Edukacja małego dziecka. wychowanie i kształcenie w praktyce. Tom 2. Cieszyn-Kraków 2010, s. 230-239, ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7587-466-2.
 10. Borzęcka A.: Podręcznik a inne środki dydaktyczne w kształceniu uczniów o zróżnicowanym poziomie rozwoju intelektualnego. [w]: A. Stankowski (red.): Specjalne potrzeby edukacyjne. Tom III. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (wsparcie-wczesna interwencja-programy). Ružomberok 2009, s. 116-126, ISBN 978-80-8084-504-9.
 11. Borzęcka A.: Komunikacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.[w]: A. Musioł (red.): Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna, Racibórz 2009, s. 156-161 ISBN 978-83-60730-32-4 .
 12. Borzęcka A.: Miejsce edukacji zdrowotnej w szkole specjalnej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w]: J. Kirenko (red.): Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń, Lublin 2008, s.177-182, ISBN 978-83-61495-68-0 .

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.